Privacystatement

Privacystatement

Hogenkamp Agrarische Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hogenkamp Agrarische Coaching respecteert de privacy van haar klanten, dienstverleners en websitebezoekers. Zij vindt een goede omgang met persoonsgegevens dan ook van groot belang. Hogenkamp Agrarische Coaching draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in, hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het te dienen doel. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Contactgegevens:
Hogenkamp Agrarische Coaching
Bongerd 10
7642 DA  Wierden
Tel: 085-0645591

Contact opnemen met Agritraining - Agritrainers van Hogenkamp Agrarische Coaching - Wierden, Overijssel

Kamer van Koophandel nummer: 58918337

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Website en contactformulier
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Tevens zal het IP-adres worden gebruikt binnen Google Analytics. Dit IP-adres wordt geanonimiseerd.

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt per e-mail of door het invullen van het contactformulier. Wij vragen u bij het invullen van het contactformulier om uw naam, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. Hiermee verleent u aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst.

Dienstverlening
Hogenkamp Agrarische Coaching biedt begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in de agrarische sector. Om onze werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier te verrichten hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • (bedrijfs)naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Deze gegevens hebben wij nodig om op een juiste manier uitvoering aan de overeenkomst te geven, een bezoek te brengen en eventuele klachten op te lossen.

Er zullen geen gegevens over uw gezondheid worden gevraagd. Ook zal geen contact worden opgenomen met (vorige) behandelaars/ begeleiders om (medische) persoonsgegevens op te vragen.

Het is mogelijk dat Hogenkamp Agrarische Coaching het voor het trainings- of begeleidingstraject belangrijk vindt een analyse uit te laten voeren. Deze analyse zal door een derde partij worden uitgevoerd. U zal door ons of de derde partij een link toegezonden krijgen. Bij het aanklikken van de link en het invullen van de analyse worden uw naam, emailadres en de resultaten van de analyse vastgelegd in de systemen van de derde partij. Daarnaast verleent u met het doen van de analyse toestemming om de resultaten van deze terug te sturen naar Hogenkamp Agrarische Coaching en verdere acties te ondernemen.

Geslacht, naam, adres, postcode plaats en email zullen ook worden gebruikt voor het verzenden van een factuur. Door een betaling aan Hogenkamp Agrarische Coachingte doen verstrekt u bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en daarmee dus ook aan ons.

Dienstverleners en andere relaties
Hogenkamp Agrarische Coaching heeft ook contact met dienstverleners en andere partijen zoals gemeenten en AOV-verzekeraars. Hogenkamp Agrarische Coaching heeft van deze partijen de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of door de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende dienstverlener is gesloten.

Om facturen te voldoen aan de dienstverleners verstrekt de dienstverlener aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Onder andere de coaches die op onze website staan vermeld worden als dienstverleners aangemerkt. Van de coaches staan een naam, emailadres en foto op de website. Hiervoor verlenen zij toestemming aan Hogenkamp Agrarische Coaching.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verwerken deze persoonsgegevens om:

 • in contact te kunnen treden;
 • werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren;
 • betalingen te verrichten en te ontvangen;
 • om u zo goed mogelijk van dienst te zijn;
 • het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
 • het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van Hogenkamp  Agrarische Training;
 • uw websitebezoek te analyseren;
 • het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen, zoals belastingverplichtingen.

U dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met u in contact kunnen treden. Tevens kan Hogenkamp Agrarische Coaching zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de betreffende dienstverlening geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Bekijk hier ons cookieoverzicht »

RECHTEN VAN BETROKKENEN

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hogenkamp Agrarische Coaching en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Mocht er echter een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens dan is Hogenkamp Agrarische Coaching hieraan gehouden.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenstaand e-mailadres. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met Paulien Hogenkamp door te bellen naar +31610762294. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij vinden het belangrijk om samen met u tot een oplossing te komen. Ook kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS

Hogenkamp Agrarische Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Mocht u bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via de e-mail of het contactformulier dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien u geen klant of dienstverlener bij ons bent of wordt of u toestemming heeft gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als uw vraag is beantwoord.

Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij u naar Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Hogenkamp Agrarische Coaching is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Hogenkamp Agrarische Coaching zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails.

Deze bewaartermijn ziet in ieder geval niet op de inhoud van de training, uitkomsten van de testen of advisering in verband daarmee. Deze gegevens worden na afloop van de dienstverlening aan u meegegeven en zullen maximaal 6 maanden worden bewaard door Hogenkamp Agrarische Coaching.

Als het gaat om potentiële dienstverleners, dan zullen bedrijfsnaam, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon worden verwijderd als er geen overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij toestemming verlenen om in het systeem te worden opgenomen. Deze toestemming wordt bijvoorbeeld verleend bij het verstrekken van een visitekaartje.

Als er een overeenkomst wordt gesloten met dienstverleners worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Wij delen deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, hiertoe toestemming bestaat of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

Tussen Hogenkamp Agrarische Coaching en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Hogenkamp Agrarische Coaching worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer Hogenkamp Agrarische Coaching uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt zij er o.a. voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt Hogenkamp Agrarische Coaching hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Als het gaat om derde partijen kunt u denken aan onze accountant, webhosting en websitebeheerder en -bouwer. Verder werken wij met programma’s als Mozilla Thunderbird en Outlook (emailprogramma), Snelstart, (boekhouding), RogerRoger (CRM systeem) en Discfactor (persoonlijkheidsanalyse).

BEVEILIGING

Hogenkamp Agrarische Coaching draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of hebt u het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze disclaimer is van toepassing op de door Hogenkamp Agrarische Coaching geëxploiteerde website www.agritraining.nl.

Hoewel aan de inhoud van de website zorg is besteed, aanvaardt Hogenkamp Agrarische Coaching geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. Hogenkamp Agrarische Coaching is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, distribueren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.

De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van Hogenkamp Agrarische Coaching is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van Hogenkamp Agrarische Coaching is verboden. Hogenkamp Agrarische Coaching is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot uw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.

WIJZIGING

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 oktober 2022.